Section #
Segment

Mikilvægur þáttur í mati á umhverfisáhrifum er að kynna ætluð áhrif framkvæmdar og gefa almenningi tækifæri til að koma ábendingum á framfæri. Í mati á umhverfisáhrifum eru þrjú meginskjöl undirbúin. Tvö þeirra eru lögð fram til kynningar og umsagnar almennings, fagstofnana og hagsmunaðila. Þau skjöl eru tillaga að matsáætlun og frummatsskýrsla, sem er til umfjöllunar hér.

Segment

Áður en sótt er um framkvæmdaleyfi þarf að hafa farið fram mat á umhverfisáhrifum fyrir viðkomandi virkjunarkost. Við matið eru möguleg áhrif framkvæmdarinnar rannsökuð ítarlega, mótvægisaðgerðir skilgreindar og samráð haft við leyfisveitendur, fagstofnanir, hagsmunaaðila og almenning.

Ferlinu við gerð mats á umhverfisáhrifum má skipta í þrjú stig: Undirbúning, kynningu og afgreiðslu.

Section #Undirbuningur
Segment

Undirbúningur

Matsáætlun

Á undirbúningsstigi vinnur framkvæmdaraðili, sem í þessu tilfelli er Landsvirkjun og Landsnet, að gerð matsáætlunar. Fyrst eru gerð drög að matsáætlun, sem framkvæmdaraðili kynnir opinberlega og tekur við ábendingum frá almenningi og opinberum aðilum.

Þá er unnið úr ábendingum og að því loknu leggur framkvæmdaraðili fram tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar. Í tillögunni er framkvæmdinni lýst, hvaða þættir hennar gætu haft áhrif á umhverfið, hvaða umhverfisþættir (t.d. gróður, vatnafar, landslag og ferðaþjónusta) gætu orðið fyrir umhverfisáhrifum og hvernig framkvæmdaraðili muni rannsaka þá þætti. Einnig segir framkvæmdaraðili frá því hvernig kynningu og samráði verður háttað.

Skipulagsstofnun ber tillöguna undir umsagnaraðila. Má þar nefna Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands, Fiskistofu og Ferðamálastofu. Á sama tíma er tillagan kynnt á vef Skipulagsstofnunar og þar getur almenningur lagt fram athugasemdir.

Að kynningartíma loknum vinnur Skipulagsstofnun úr umsögnum og athugasemdum og tekur ákvörðun um matsáætlun. Ákvörðunin segir til um hvort tillagan sé fullnægjandi og með hvaða hætti skuli leggja mat á umhverfisáhrif framkvæmdar. Matsáætlun er því einskonar verkáætlun sem framkvæmdaraðili fylgir við gerð frummatsskýrslu.

Section #MatsferliHvammsvirkjunar
Segment

Matsferli Hvammsvirkjunar

Section #Kynning
Segment

Kynning

Frummatsskýrsla

Framkvæmdaraðili metur nú umhverfisáhrif framkvæmdarinnar og hefur samráð við almenning og fagaðila í samræmi við matsáætlun. Niðurstöður eru settar fram í frummatsskýrslu. Skýrslan er send til Skipulagsstofnunar sem ber hana undir umsagnaraðila og kynnir almenningi á vef stofnunarinnar.

Landsvirkjun vinnur einnig þessa rafrænu útgáfu af frummatsskýrslunni. Með rafrænni útgáfu vill Landsvirkjun auka enn frekar aðgengi almennings að niðurstöðum matsins og hvetja fólk til að hafa áhrif á framgang ferlisins á meðan tækifæri er til. Kynningartíminn er sex vikur og er almenningur hvattur til að kynna sér verkefnið og senda inn athugasemdir.

Section #Afgreidsla
Segment

Afgreiðsla

Matsskýrsla

Þegar kynningartíma frummatsskýrslu er lokið vinnur framkvæmdaraðili úr umsögnum og athugasemdum og gerir endanlega matsskýrslu. Skýrslan er lögð fyrir Skipulagsstofnun sem vinnur álit um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.

Telji stofnunin að setja þurfi frekari skilyrði fyrir framkvæmdinni eða mótvægisaðgerðum eru þau sett fram í álitinu. Skipulagsstofnun kynnir að lokum niðurstöður sínar fyrir framkvæmdaraðila, leyfisveitendum og almenningi.

Section #Sottumleyfi
Segment

Sótt um leyfi

Þegar formlegu ferli við mat á umhverfisáhrifum er lokið hjá Skipulagsstofnun getur framkvæmdaraðili sótt um framkvæmdaleyfi til viðkomandi sveitarfélags og eftir atvikum um önnur leyfi til annarra leyfisveitenda. Leyfisveiting skal taka mið af mati á umhverfisáhrifum.